اجرا و نصب دکل مهاری

اجرا و نصب دکل مهاری

اجرا و نصب دکل مهاری

دکل مهاری

دکل مهاری

مبنای طراحی دکل‌ های مهاری بر اساس بار ناشی از باد خواهد بود. البته باید مقاومت و تغییرشکل آن برای بارهای ناشی از زلزله نیز کنترل گردد. در طراحی دکل‌  مهاری از آئین‌نامه‌ها و استانداردهای متعددی به شرح ذیل استفاده می‌شود.

آئین نامه ۲۸۰۰ ایرانآئین نامه فولاد AISCاستاندارد طراحی دکل‌  مهاری مخابراتی EIA-RS-۲۲۲-F

دکل‌ های مهاری به صورت قطعات پیش ساخته قابل مونتاژ ساخته می‌شوند. متریال استفاده شده دکل‌  مهاری اغلب از آهن نوع ST۳۷ و در برخی قطعات برای مقاومت بیشتر از نوعST۴۴ یاST۵۲ استفاده می‌شود. قطعات دکل‌  مهاری پس از ساخت جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی گالوانیزه گرم می‌شود. پیچ و مهره‌های دکل‌  مهاری اغلب از نوع پیچهای مقاوم A۳۲۵ یا معادل آن گرید ۸٫۸ بوده و به صورت گالوانیزه گرم استفاده می‌شود.

تولید و اجرای دکل مهاری در ابعاد مختلف

تولید و اجرای دکل مهاری در ابعاد مختلف

تولید و اجرای دکل مهاری در ابعاد مختلف